Dansk English

Salgs & Lev.betingelser

Klik på ikonet for at se vores Salgs- og leveringsbetingelser.

  Salgs-og leveringsbetingelser
 
Eller læs herunder:

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer og ordrer, medmindre andet følger af skriftlig aftale mellem parterne eller af Scan Convert A/S’s tilbud.

Nærværende salgs- og Ieveringsbetingelser er ved indgåelsen af salgsaftalen udleveret til køberen, som har gjort sig bekendt med indholdet, og som ved sin aftaleindgåelse har godkendt betingelsernes enkelte bestemmelser.

Købers eventuelle egne købs-, salgs- eller leveringsbetingelser gælder kun, såfremt betingelserne skriftligt er accepteret af Scan Convert A/S.

Det er købers ansvar, at drage omsorg for, at de af Scan Convert A/S’s personale udførte arbejder i forbindelse op-start og indregulering såvel som andet servicearbejde kan ske ihht. de til enhver tid gældende overensstemmelser, retnings-linier, AT anvisninger og regler.

2. Tilbud/ordrebekræftelse

Endelig aftale om levering er først bindende for Scan Convert A/S ved købers modtagelse af Scan Convert A/S’s skriftlige ordrebekræftelse og kun på de deri angivne vilkår.

Tilbud i forbindelse med specialmaskiner og øvrige anlæg gives kun på basis af skriftlige specifikationer. Såfremt at der løbende måtte tilgå yderligere specifikationer end de allerede specificerede – skal disse ligeledes gives skriftligt og med refe-rence til det aktuelle tilbud.

Fremgår hovedpunkterne ikke tydeligt, af det fra Scan Con-vert A/S afgivne tilbud, er disse ikke indeholdt i det aktuelle tilbud.

De i Scan Convert A/S’s tilbud og ordrebekræftelse angivne priser er fastsat under forbehold af, at der ikke inden leverin-gen er sket ændringer i valutakurser, told, offentlige afgifter eller lignende, som påvirker prisen på den gældende leveran-ce, hvorfor Scan Convert A/S forbeholder sig ret til at foreta-ge ændringer i den aftalte pris i overensstemmelse hermed.

Udgifter i forbindelse med tilbudsgivning herunder forprojek-tering – såsom udgifter til befordring o.lign – afholdes af til-budsmodtageren – forudsat at tilbuddet ikke fører til ordre.

3. Specifikationer

Alle oplysninger om mål, vægt, kapacitet og tekniske data, der er anført i brochurer, tegninger eller mundtlige oplysninger med et sådant indhold er omtrentlige angivelser, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen, og er ingen tilsikring af varens egenskaber.

Omfang af el-udrustning er i overensstemmelse med Elektrici-tetsrådets Stærkstrømsbekendtgørelse.

Maskin-konstruktion, -funktion og -betjening samt platforme, gangbroer og adgangsveje i forbindelse hermed, er i overens-stemmelse med Arbejdstilsynets anvisning – herunder:

 Nr. 2.2.01. "Maskiner og maskinanlæg"

 Nr 2.2.0.3 "Automatisk styrede maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg"

Afviger købers/slutbrugerens sikkerhedskrav fra ovenstående, skal dette meddeles skriftligt til Scan Convert A/S, med hen-visning til de aktuelle anvisninger og retningslinier for god-kendte standarder med angivelse af referencenummer og korttekst.

Eksempel:

1) CEN/TC 114 – Maskinsikkerhed

2) EN 349:1993 3) Maskinsikkerhed. Fareområder og sikker-hedsafstande. Beskyttelse af kroppen.

Følges nærværende procedure ikke – leverer Scan Convert A/S efter allerede nævnte regler og anvisninger.

Hvor fabrikat og type af el-materiel ikke er aftalt eller nærme-re specificeret, leveres el-udrustning, herunder pneumatik, i anerkendt industristandard, efter Scan Convert A/S’s valg.

Har køber/slutbruger præference for specifikke delkompo-nenter, herunder:

- Tavler incl. elektrotekniske materialer

- PLC/Styring

- Motorer

- Pneumatik

-dokumenteres disse delkomponenter skriftligt af køber - i form af en positivliste med krav til type og fabrikat.

Såfremt der ikke stilles krav til dokumentationen, opmærk-ning mv., udarbejdes dokumentationen på dansk – det være sig manual og brugervejledning - efter Scan Convert A/S’s normalt anvendte standard. Den normalt anvendte standard er i overensstemmelse med danske myndighedskrav og nor-mer. Eventuelle datablade kan være på originalsprog.

Specifikationer kan uden varsel ændres af Scan Convert A/S. Sådanne ændringer kan ikke danne grundlag for kundens an-nullering af ordren eller krav om prisreduktion eller andre beføjelser.

4. Priser

Medmindre andet følger af skriftlig aftale mellem parterne, er priser eksklusive fragt og montage, specialfremstillet emballa-ge, samt moms. Al salg sker til de priser, der er gældende på leveringsdagen, medmindre andet aftales skriftligt.

Priser anført i prislister er uforbindende for Scan Convert A/S og kan til enhver tid ændres uden varsel.

Priser i forbindelse med specialmaskiner og øvrige anlæg gives kun på basis af skriftlige specifikationer.

Såfremt at der løbende måtte tilgå yderligere specifikationer end de allerede specificerede og aftalte – skal disse gives skriftligt og med reference til den aktuelle ordre og vil blive faktureret som tillægpriser billigst efter regning.

Opstart og indregulering på specialmaskiner og anlæg fra Scan Convert A/S vil blive udført billigst efter regning og er ikke indeholdt i prisen, medmindre andet er særskilt skriftligt af-talt.

5. Betaling

Scan Convert A/S’s betalingsbetingelser aftales med hver enkelt kunde eller skrives på ordrebekræftelsen.

Betalingsbetingelsen er 30 dage netto kontant. Køber er forpligtet til at foretage rettidig betaling til Scan Convert A/S.

Kontantrabat ydes ikke, såfremt køberen har ubetalt forfalden gæld for tidligere leverancer. Betalinger fra køber afskrives på fordringer efter Scan Convert A/S’s eget valg.

Overholdes betalingsfristen ikke, beregner Scan Convert A/S renter 5%, dog maksimalt 10% p.a. over den til enhver tid gældende diskonto hos Danmarks Nationalbank. Renter beregnes og tilskrives ultimo hver måned.

Såfremt køber ikke betaler købesummen efter rykkerskrivel-se og udløb af en 2-ugers frist for betaling, forfalder alle Scan Convert A/S’s fordringer hos køber straks til betaling.

I tilfælde heraf er Scan Convert A/S berettiget til kun at fore-tage fremtidige leverancer mod forudbetaling eller ved fuld sikkerhed. Scan Convert A/S er endvidere berettiget til at hæve alle ikke opfyldte ordrer med en frist på 4 uger.

Veksel anses ikke som betaling, før fuld indfrielse har fundet sted.

Køber er ikke berettiget til at bringe krav mod Scan Convert A/S til modregning i købesummen eller at tilbageholde købe-summens betaling som følge af modkrav, medmindre modkravet er fastslået ved endelig retskraftig dom.

6. Levering

Leveringstidspunktet aftales nærmere mellem parterne og angives af Scan Convert A/S i ordrebekræftelsen. De af Scan Convert A/S angivne leveringstidspunkter er omtrentlige.

I tilfælde af force majeure såsom krig, krigslignende tilstande, oprør, brand, regeringsindgreb, offentlige påbud, naturkatastrofer, strejker, lockout, eksport- eller importforbud, transportuheld, beskadigelse af Scan Convert A/S’s produktionsap-parat, mangel på arbejdskraft, råvarer, brændsel eller drivkraft eller andet, der ligger uden for Scan Convert A/S’s kontrol, herunder forsinkelse med levering fra Scan Convert A/S’s egne leverandører, og som midlertidigt eller endeligt hindrer levering, er Scan Convert A/S uden ansvar og berettiget til en tilsvarende forlængelse af leveringsperioden. Alternativt findes en anden leverandør. Såfremt det ikke er muligt at finde alternativer – økonomiske såvel som leverancemæssigt – forbeholder Scan Convert A/S sig retten til at ophæve leverancen uden yderligere misligholdelsesbeføjelser for nogen af parterne.

For specielt fremstillede/indkøbte genstande er Scan Convert A/S uden ansvar, hvis forsinkelsen ikke kan tilregnes Scan Convert A/S.

7. Forsendelse og emballering

Såfremt at varen skal leveres direkte fra Scan Convert A/S til kunden i EU og i det øvrige Europa henholder Scan Convert A/S sig til h.h.v. DDU (lncoterms, 2000) og CIF (lncoterms, 2000) betingelser. Såfremt at det pålægges Scan Convert A/S at vælge transportform – dækkes disse transportomkostnin-ger og Scan Convert A/S’s honorar ligeledes af kunden selv.

Er varen købt og solgt af tredjepart herunder salgsagentur eller lignende - faktureres denne med de aktuelle emballage-og transportomkostninger.

Hvis kunden imidlertid ønsker en anden transportform, er det kunden selv der står transportarrangementet og som dækker de fulde transportomkostninger.

Scan Convert A/S beregner et ekspeditionsgebyr på EURO 40 på ordrer under EURO 300. Emballage debiteres og modta-ges retur af Scan Convert A/S. For at emballagen kan kredite-res, skal den være faktureret af Scan Convert A/S samt være returneret franko og i uskadt stand til Scan Convert A/S’s adresse med samtidig opgivelse af fakturanummer.

8. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til de leverede varer overgår først til kunden, når Scan Convert A/S har kvitteret for modtagelsen af den fulde købesum.

Køber er forpligtet til straks at informere enhver tredjemand, som ønsker at gøre en rettighed til de leverede varer gældende uanset rettighedens art, om eksistensen af ejendomsforbeholdet og tilsvarende at underrette Scan Convert A/S om, at tredjemand ønsker at gøre en rettighed gældende.

9. Tegninger, beskrivelser, reservedels- og instrukti-onsbøger

Alle tegninger, overslag, beskrivelser m.v., der fremsendes af Scan Convert A/S ved afgivelse af tilbud eller leverancer, er Scan Convert A/S’s ejendom og må ikke uden Scan Convert A/S’s forudgående skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, videregives eller udnyttes på nogen måde. Materialet skal på Scan Convert A/S’s forlangende returneres straks.

Scan Convert A/S har ophavsretten til de til enhver tid af modtager fra Scan Convert A/S modtagne tegninger, tekniske dokumenter eller anden teknisk information.

Modtager har ikke ret til uden Scan Convert A/S ’s samtykke, at give tredjemand - kundskab/viderebringe/anvende de af Scan Convert A/S udarbejdede tegninger/tekniske dokumenter eller anden teknisk dokumentation vedrørende nærvæ-rende projekt - forudsat at dette alene vedrører rep. og vedligehold dog først efter garantien er udløbet.

10. Annullering og ændringer af ordrer

Købers annullering og ændring af ordrer kan kun ske, såfremt dette er forudgående skriftligt aftalt i hvert enkelt tilfælde og mod købers betaling af de påløbne omkostninger.

11. Produktansvar For skader, som ufravigeligt er omfattet af lov nr. 371 af 7. juni 1989 om produktansvar gælder lovens bestemmelser.

For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs bestemmelser gælder følgende:

Scan Convert A/S er kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre samt personskade, der måtte falde uden for ovennævnte lovs bestemmelser, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra Scan Convert A/S’s side.

Scan Convert A/S er ikke ansvarlig for skader, som indtræder, mens leverancen er i købers besiddelse.

Scan Convert A/S er heller ikke ansvarlig for skade på pro-duktet selv, produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori salgsgenstanden indgår.

Scan Convert A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab.

Ovenstående begrænsninger i Scan Convert A/S’s ansvar gælder ikke, hvis Scan Convert A/S har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

I den udstrækning, Scan Convert A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Scan Convert A/S skadesløs i samme omfang, som Scan Convert A/S’s ansvar er begrænset efter de ovenstående bestemmelser.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til reglerne om produktansvar, skal denne part straks underrette den anden part herom.

Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som måtte behandle erstatningskrav, der er rejst mod Scan Convert A/S på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold mellem køber og Scan Convert A/S afgøres efter dansk ret.

12. Reklamation/ansvar for mangler

Køber har pligt til straks ved Scan Convert A/S’s levering af salgsgenstanden, og inden denne tages i brug eller bearbejdes, at foretage kontrol.

Såfremt køber konstaterer eller burde konstatere, at salgsgenstanden lider af en mangel, er køber pligtig til at give Scan Convert A/S skriftlig meddelelse herom straks, efter at manglen er eller burde være konstateret.

Såfremt manglen ikke ved grundig kontrol af leverancen kunne konstateres ved modtagelsen, skal køber reklamere herover straks efter konstatering af manglen.

Under alle omstændigheder kan der ikke reklameres over salgsgenstanden efter 12 mdr. fra den pågældende leverance har fundet sted.

Såfremt køber ikke reklamerer rettidigt i henhold til ovenstå-nde, taber køber retten til at påberåbe sig manglerne.

Reklamation over fejl ved ekspedition af ordrer skal ske senest 8 dage efter modtagelsen at ordren.

Såfremt købers reklamation er uberettiget, er køber forpligtet til at bære forsendelsesomkostninger i anledning af reklamationen.

Ved begrundet og rettidig reklamation påtager Scan Convert A/S sig efter eget valg inden rimelig tid at foretage omlevering eller at afhjælpe manglen, dog ikke, hvis leverancen gælder specielt fremstillede /indkøbte genstande. Såfremt Scan Convert A/S tilbyder en sådan afhjælpning af manglen eller omlevering, er køber ikke berettiget til at hæve købet eller at kræve erstatning som følge at manglen. Scan Convert A/S er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen.

Hvis køber efter det solgtes levering har påmonteret ekstra-udstyr eller foretaget forandringer af salgsgenstanden, som forårsager ekstraudgifter i forbindelse med udbedringen, skal sådanne ekstraudgifter betales af køber.

Scan Convert A/S er ikke forpligtet til at udbedre mangler, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller forkert montering fra købers side i strid med Scan Convert A/S’s instruktioner eller ændringer foretaget uden Scan Convert A/S’s godkendelse eller reparationer, som køber har fået udført på en fejlagtig måde.

Scan Convert A/S er endvidere ikke forpligtet til at udbedre normal slitage, forringelse eller skader, som er en følge af usædvanlig brug eller overlast. Scan Convert A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for produktionstab, tabt fortjeneste, anden følgeskade eller indirekte tab.

Scan Convert A/S’s garantiperiode gælder fra den dag, afleveringsprøve er foretaget og 12 måneder frem. Dog er startdato max. 1 måned fra den dato, Scan Convert A/S har færdig-meldt systemet. Garantien gælder for de ændringer/installationer der fra Scan Convert A/S’s side er etableret i dette projekt.

13. Returnering

Varer kan alene returneres af køber efter forudgående aftale med Scan Convert A/S. I sådant tilfælde skal returvarer fremsendes franko i hel og ubeskadiget stand til Scan Convert A/S’s adresse med oplysning om købsfakturanummer samt det returseddel-nummer, der blev opgivet ved returnering-saftalens indgåelse. Scan Convert A/S tager ikke varer der er udgået af produktion, eller specielt fremstillede/indkøbte varer retur.

Varer, der returneres efter aftale, krediteres med det oprin-delige fakturerede beløb med fradrag at et krediteringsgebyr på min. 10% af fakturabeløbet samt fradrag for alle renoveringsomkostninger i forbindelse med, at varen gøres salgsklar, dog min. kr. 350,-.

14. Værneting og lovvalg

Enhver tvist mellem parterne i anledning af salgsaftalen, nærværende salgs- og leveringsbetingelser eller deraf afledte retsforhold skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København og afgøres efter dansk ret. Lov nr. 733 af 7. december 1988, Den internationale Købelov, finder ikke anvendelse.

15. Ændring af almindelige betingelser

Aftaler, der afviger fra nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal være skriftligt affattede.

16. Ugyldige bestemmelser

Såfremt enkelte af ovenstående bestemmelser erklæres ugyldige, berøres de øvrige bestemmelsers gyldighed ikke heraf. De ugyldige bestemmelser erstattes af den gyldige bestemmelse, der kommer parternes økonomiske formål og interesse nærmest.

Video


Se en film om os her!
 

Nyheder

Vi takker for interessen - specielt for vores Pat.Pend. ...

AAA logo

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.

Download adobe reader

 
Alle vore produktblade kan hentes som PDF-fil.

Klik på ikonet for at downloade Adobe Acrobat reader.